Gozaisho dake Mountain on a snowy day

Climbing Gozaisho dake Mountain on a snowy day.