Useful Japanese Phrases for Travelers

 GOOD MORNING  Oyahou gozaimasu
 HELLO  Konnichiwa
 GOOD BYE  Sayonara
 Bye  Ja ne
 Thank you.  Arigatou gozaimasu.
 Thank you very much.  Doumo arigatou gozaimasu.
 You’re welcome.  Dou itashimashite.
 Please  Onegai shimasu.
 Excuse me.  Sumimasen
 I’m sorry  Gomen nasai
 Yes  Hai
 No  Iie
 Wakarimasen  I don’t understand”

 

My name is ……….. watashi wa ……….. desu
What is your name? Anatano namae wa nan desu ka?
Pleased to meet you. Yoroshiku onegaishimasu.
WHERE IS  ………..  ? ………..  Wa Doko desu ka?
Toire wa doko desu ka? Where is the train station?
Where is the train station?  Eki wa doko desu ka?

 

Ticket kippu
Toilet Toire
Airport Kuukou
Station Eki
Taxi Takushi
Hotel Hoteru
Where? Doko
How much? Ikura?
Left Hidari
Right Migi
Straight Massugu
Food Tabemono
 Water Mmizu
Beverages or drinks Nomimono
Delicious Oishii

 

One Ichi
Two  Ni
Three  San
Four  Shi
Five  Go
Six  Roku
Seven  Nana
Eight Hachi
Nine  Kyuu
Ten  Juu
Hundred Hyaku
Thousand Sen
Ten thousand Man(ichiman)